COPENHAGEN

2 days / 15 talks
Awesome and great blog

January 25-27

salesforce-1200x600.jpg

July 2, 2019

Salesforce är ett företag med ett stort engagemang för startups och innovationsdriven teknologi – både i Sverige och utomlands.

Företaget är i år partner i Techarenan i Almedalen och stödjer Serendipity Challenge, nordens främsta innovationstävling för startups och tillväxtbolag.

Salesforce tillhandahåller världens främsta CRM­-plattform med molnbaserade applikationer för försäljning, kundtjänst, e­handel och marknadsföring och har en lång historia av att stödja innovationsbolag att växa. Företaget har även via Salesforce Ventures en gedigen historia som investerare i framtidsbolag inte minst genom den nya europeiska investeringsfonden Europe Trailblazer Fund.

– Det är just därför vi kanske är lite extra stolta över att vi i år får lov att vara huvudpartner till Techarenan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser för alla oss som brinner för entreprenörskap och innovation, säger Baman Motivala, VP ISV EMEA och tidigare Nordenchef.

– Genom att medverka i Techarenan får vi träffa Nordens bästa framtidsbolag. Detta ger oss inte bara nya spännande insikter om hur framtiden kommer att se ut. Dessa företag tänker annorlunda och bygger affärer inom nya och tidigare okända marknader, något som vi behöver ta till oss och ta tillbaka i vår organisation, förklarar Baman Motivala.

Techarenan har samlat några av de mest innovativa företagen som går att finna i Norden just nu. Företag som tar sig an problem på nya sätt och som kommer att lösa många av de globala utmaningarna vi står för idag. Bland annat medverkar Chooose som på ett nytt sätt handlar med utsläppsrättigheter i Europa och Matsmart som säljer mat som annars skulle slängas genom att sälja felmärkta eller utgående varor.

– Vi ser en tydlig trend i att entreprenörerna har tagit en allt offensivare position som opinionsbildare och vill driva förändring. Genom att skapa en arena som knyter samman snabbväxande framtidsbolag med innovativa globala aktörer som Salesforce är vår ambition att bidra till att bygga nya värden genom kunskapsutbyte, nya samarbeten och affärer, säger Richard Waller vd Techarenan, Serendipity Challenge.


netonnet1-1200x600.jpg

June 26, 2019

NetOnNet visar en försäljningsökning på 7,5 procent och en vinst på 45,6 Mkr (9,0) under 2018.

Vd Susanne Holmström kommenterar år 2018

− Vår stärkta tillväxt tillskriver vi våra satsningar på digitala lösningar, ökad satsning inom B2B samt flera initiativ som förenklar kundupplevelsen i samtliga kanaler. Vi har även fortsatt haft fokus på att få ut maximal effekt av tidigare omorganisation och systembyten genom att effektivisera processer, pressa kostnader och priser. Genom starka samarbeten har vi fortsatt att förenkla för våra kunder bland annat genom nya leveranssätt och betalningslösningar. Vidare har sortimentet utökats med såväl fler varumärken som fler prisvärda tillbehör.

− Vi tog marknadsandelar 2018 och vi stärkte vår lönsamhet. Med vår starka plattform att stå på ser jag ser stora möjligheter till fortsatt tillväxt. Tillsammans med kunder, partners och våra medarbetare kan vi fortsätta att växa och förnya oss samt utmana branschen. Under 2019 skruvar vi upp utvecklingstakten ännu mer och kommer erbjuda våra kunder nya och ännu enklare sätt att handla hemelektronik.

Sammanfattning av året

  • NetOnNet-koncernens nettoomsättning uppgick till 5 283 Mkr (4 915), en ökning med 7,5 procent jämfört med 2017.
  • Rensat för försäljning till koncernföretag var tillväxten för 2018 11,3 procent, varav jämförbar tillväxt uppgick till 8,8 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 45,6 Mkr (9,0) och rörelsemarginalen uppgick till 0,9 procent (0,2). Resultatförbättringen beror på en kombination av tillväxt och kostnadseffektivitet.

ext1-1200x600.jpg

June 26, 2019

UR har som första public service-bolag någonsin uppfyllt sitt uppdrag – helt utan anmärkningar.

Sofia Wadensjö Karén, vd Sveriges Utbildningsradio, UR. Foto: Haben Solomon

Det står klart nu när Granskningsnämndens beslut om redovisningarna för förra året har landat.

– Det låter kanske självklart, men är faktiskt historiskt, säger Sofia Wadensjö Karén, vd på UR.

”För första gången med nuvarande regler har något av bolagen – UR – uppfyllt sitt uppdrag utan några brister”, skriver Granskningsnämnden i sitt beslut.

– Det är precis så här ett public service-bolag ska fungera. En fokuserad verksamhet som utan minsta tvivel uppfyller de krav som ställs på oss i vårt sändningstillstånd, dedikerade medarbetare som alltid arbetar för att våra medel ska användas så effektivt som möjligt – och ett utbud vars högsta syfte är att bidra till ”frihet genom kunskap”. Klart att jag är stolt. Kan man få ett bättre kvitto på att vi lyckas med vårt uppdrag!?, säger Sofia Wadensjö Karén, vd på UR.

För det aktuella redovisningsåret, 2018, har Granskningsnämnden (GRN) fokuserat på vissa centrala ämnesområden som resursförbrukning, kostnadseffektivitet och produktivitet, speglingsuppdraget, utbud för barn och unga, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning samt minoritetsspråk. GRN anser att UR har uppfyllt kraven inom samtliga områden och poängterar bland annat särskilt att de ser positivt på UR:s arbete med att utveckla ett mått som beräknar lärandeeffekten hos enskilda program.UR har också vidgat och utvecklat utbildningsutbudet.

– Egentligen är det ju självklart att vi ska uppfylla vårt uppdrag utan att få några korrigerande kommentarer från Granskningsnämnden. Men bara detta faktum att inget public service-bolag tidigare lyckats med detta visar ju på svårigheten i att nå denna nivå. Det som känns allra mest fantastiskt är förstås att alla medarbetare på UR ligger bakom detta. Utan gemensamt fokus hade vi aldrig klarat att uppnå detta historiska resultat, tillägger Sofia Wadensjö Karén.

I år noterar nämnden bland annat att UR:s utbud för barn och unga ökat i både radio och tv jämfört med föregående år, att UR har uppfyllt kravet gällande programutbud på de nationella minoritetsspråken (samiska, finska, meänkieli och romani chib) samt teckenspråk liksom utbudet på jiddisch och andra minoritetsspråk. UR anses också ha genomfört en bra dialog med de berörda grupperna.

Vidare anses UR bland annat ha uppfyllt kravet på att prioritera tillgängligheten till program för barn och unga med funktionsnedsättning, liksom att UR verkar för att bedriva programverksamheten utifrån ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv och därmed uppfyller de viktiga kraven om spegling.


Josina-Vink1-1200x600.jpg

June 26, 2019

Resan genom vården för en patient, kan den förändras? Hur blir patienter bemötta och varför?

Josina Vink

I en ny doktorsavhandling har Josina Vink forskat om just patientresan och hur den kan förbättras. Hon menar att det inte bara är detaljerna som är viktiga för förändringen av patientresan, utan också hela strukturen kring vården, med normer, beteenden och regler.

En stor del av den hjälp som patienter idag får på vårdcentraler kan lika gärna ges till patienten i hemmet. I framtiden kommer det förmodligen bli så och då kan hela strukturen kring vård, vårdpersonal och patient komma att ändras. Josina Vink har disputerat i ämnet och hennes avhandling handlar om att förändra synsättet på tjänstedesign.

– Ofta ser vi på tjänstedesign som ett sätt att ändra på erbjudanden och tjänster för att kunden ska få en bättre upplevelse. Jag menar att detta synsätt måste sättas i ett större perspektiv där hela systemet behöver ändras eller ses över. Ett exempel på detta kan vara när vårdpersonal hjälper patienter i deras hem istället för att patienten kommer till en vårdcentral.

– Vårdpersonalen behöver då ha en annan inställning och inte endast se vårdtagaren som en patient. Det blir också en förändring i sjuksköterskornas arbetsbeskrivning, hur de jobbar och under vilka tider, säger Josina Vink.

Tjänstedesign i klassisk mening beskrivs ofta som design av tjänster, där immateriella erbjudanden ändras efter kundens behov.

Ofta tas också fysiska aspekter med i beskrivningen och hur dessa kan ändras för att bättre passa kunden. Josina beskriver tjänstedesign som förändring av sociala strukturer där interaktioner mellan människor och sociala strukturer förändras.

– För mig är tjänstedesign att omforma de sociala strukturerna och att omforma fysiska strukturer som speglar det sociala. Jag menar att vi måste ha ett bredare perspektiv när vi pratar tjänstedesign, en helhetssyn, fortsätter Josina Vink.

Josina Vink har i sin forskning kommit fram till ett nytt begrepp och synsätt, ett service ecosystemdesign-perspektiv, ett synsätt som beskriver hur strukturer formar människor inom bland annat vården. Perspektivet kan användas från flera angreppssätt.

– Det kan vara till hjälp för folk som gör designjobb – att göra mer aktiviteter för att förändra systemet istället för att enbart titta på beröringspunkter. Det kan också hjälpa till att sprida den kunskap som finns hos Experio Lab, säger Josina Vink.

Josina Vink försvarade sin avhandling den 14 juni vid Karlstads universitet. Hennes forskning har bedrivits i samarbete med Experio Lab vid Region Värmland och CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet,  inom ramen för projektet SDIN, Service Design for Innovation Network, med stöd från EU:s forskningsprogram Horisont 2020.


visma-1200x600.jpg

June 26, 2019

Den genomsnittliga mognadsgraden för offentlig sektors digitalisering är idag 41 på en 100-gradig skala, enligt de senaste mätningarna från Swedish Center for Digital Innovation.

Sofia Gerstenfeld, vd för Visma Enterprise

Men trots att mycket arbete återstår och det nuvarande arbetssättet kommer att förändras, är det inget som oroar de ytterst ansvariga för ekonomifunktionen. Det visar en undersökning som Visma nyligen genomfört.

– Digital transformation händer inte av sig själv. Som med all annan utveckling handlar det om enskilda människors kreativa idéer, mod och förändringsvilja. För att lyckas krävs också att få med medarbetarna på förändringsresan. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur de som är ytterst ansvariga för framtidens ekonomiavdelning förhåller sig till detta, säger Sofia Gerstenfeld, vd för Visma Enterprise.

Vismas undersökning genomfördes mellan april och maj 2019 och besvarades av 279 ekonomidirektörer i kommuner, regioner och myndigheter. Den visar att fler än nio av tio beslutsfattare inte är särskilt oroade eller inte känner någon oro alls inför den kommande digitaliseringen.

– Det är i grunden positivt att så få är oroade över digitalisering eftersom oro i sig inte löser några problem. Men det är samtidigt bekymmersamt eftersom det finns en viss risk för att avsaknaden av oro kan vara ett tecken på okunskap, säger Sofia Gerstenfeld, vd för Visma Enterprise.

Att det finns utrymme för ökad kunskap bekräftas av hur ekonomidirektörerna värderar sin kunskap kring automatiseringens effekter på ekonomifunktionens processer, arbetssätt och roller. Hela 82,7 procent anger att de har lite, nästan ingen, eller ingen kunskap alls om effekterna.

Samtidigt är attityden till nya arbetssätt mycket positiv. 95 procent svarar att de kanske eller absolut skulle byta till en mer effektiv standardiserad ekonomiprocess.

– Om vi ska lyckas med digitaliseringen krävs en anpassningsbar ekonomifunktion och därmed ett modernt underliggande affärssystem. Allt annat leder till att vi behöver fortsätta styra på samma sätt som tidigare, och då är det kört, säger Johan Magnusson, docent vid Institutionen för tillämpad IT på Göteborgs universitet.


combitech-1200x600-1200x600.jpg

June 26, 2019

It- och teknikkonsultbolaget Combitech har utvecklat ett statistikverktyg för att samla, presentera och analysera sina medarbetares klimatavtryck när de reser i tjänsten.

Varje månad genererar verktyget en överskådlig och lättillgänglig rapport som visar samtliga 1 850 medarbetares resmönster – och analyserar hur stor klimatpåverkan det genererar. Tack vare verktyget har Combitech minskat medarbetarnas klimatpåverkan med nio procent per anställd under det senaste året (jämfört med 2016, som används som jämförelseår för företagets miljömål).

Det var i samband med att Combitech förra året antog det konkreta miljömålet om att halvera sina utsläpp till år 2022, som det nya analysverktyget togs fram av en intern arbetsgrupp bestående av utvecklare inom området Business Intelligence.

Analysverktyget gav företaget en insikt att drygt 90 procent av medarbetarnas klimatpåverkan kom från tjänsteresor, framför allt inom Sverige.

– Vi insåg att vi måste arbeta mer aktivt med vårt resande. Därför ställde vi oss frågan hur vi kunde öka den interna förståelsen för vårt resande och hur vi kunde samla in och analysera data på en djupare nivå. Vårt minskade klimatavtryck beror definitivt på en ökad medvetenhet som rapporterna har bidragit till, säger Patrik Johansson, miljöchef på Combitech.

SJs miljödiplom

Combitechs miljömål är ambitiöst. Genom att löpande beräkna och visualisera organisationens klimatavtryck blir arbetet tydligt och ger mätbara resultat. Detta är en av anledningarna till att IT- och teknikkonsulten är ett av tre företag som tilldelats SJs miljödiplom i år.

– Vi har ställt om tjänsteresandet till tåg och gärna samåkning i bilar ur vår elbilspool, parallellt med att vi varje månad skickar ut detaljerade rapporter om våra resors klimatavtryck till alla drygt 100 chefer. Nu kan vi konstatera att vårt miljöarbete har gjort skillnad, säger Hans Torin, vd på Combitech.

Förutom att vara en av de drivande aktörerna i arbetet med att ta fram en färdplan för en fossilfri, klimatpositiv och konkurrenskraftig IT-konsultsektor 2045, går Combitech i bräschen för andra branschers aktiva miljöarbete.

– Vi har börjat få förfrågningar från exempelvis energibolag och resebolag som också vill börja mäta klimatavtrycken i sitt resande och ser en potential i att tillsammans skapa ekosystem för den här typen av data för fler att dra fördel av, avslutar Patrik Johansson.


dan-1200x600.jpg

June 25, 2019

Lite över ett år har gått sedan GDPR trädde i kraft.

Dan Sommer, Senior Director of Global Market Intelligence, Qlik

På förhand var frågetecknen många kring hur den nya dataskyddslagen skulle komma att omsättas i praktiken. Klart stod att pressen skulle öka på företag att bevisa att de kan hantera kunders data på ett ansvarsfullt sätt, med risk för att annars bli anmälda hos Datainspektionen.

I dag kan vi konstatera att företagen på det stora hela kuggat GDPR-provet. Anmälningarna till Datainspektionen har varit så många att myndigheten inte pallat trycket – bara under 2018 mottogs hela 25 000 ärenden. Samtidigt har Datainspektionens generaldirektör lovat ta hårdare tag.

Flera faktorer kan ligga bakom varför ett företag misslyckas med sin datahantering. En av de mest centrala handlar om en felaktig föreställning om att en person eller en liten grupp av medarbetare ska ansvara för att företagets data används på rätt sätt. Dagens datamängder kräver att ett företags hela organisation har grundläggande datakunskaper.

Hur står det då till med svenskarnas dataläskunnighet – det vill säga deras förmåga att läsa, analysera, kommunicera med och använda data för beslutsfattande? Enligt en undersökning som vi på Qlik låtit genomföra anser sig endast en tredjedel (33 procent) av svenskar ha förmåga att tolka och använda data. I ljuset av detta är det knappast överraskande att företagens besvärliga GDPR-situation ser ut som den gör.

För att företagen ska kunna efterleva GDPR behöver de investera i en arbetsstyrka som vet hur den ska använda data, med eller utan AI, för att nå insikter och ta beslut.

Det handlar lika mycket om att vara medveten om när varken data eller AI ska användas, eller när det gäller att navigera extra försiktigt, exempelvis i förhållande till ”förorenad” data eller just regleringar av typen GDPR. För att lyckas behöver företagen i ett första steg rekrytera rätt kompetens – personer med stark dataläskunnighet som kan agera interna ”dataambassadörer”. Det här underlättar för att få datakulturen i rullning. I ett nästa skede behöver medarbetarna utbildas och förses med rätt verktyg.

Det är viktigt att komma ihåg att skapandet av en dataläskunnig organisation inte enbart, eller ens främst, handlar om att undvika anmälningar till Datainspektionen. Framför allt innebär det en stor möjlighet att stärka företagets konkurrenskraft, vilket understryks av en akademisk studie som Qlik låtit genomföra tillsammans med Wharton. Den visar att globala företag med stark dataläskunnighet bland sina anställda redan i dag har 3-5 procent högre värdering än konkurrenter med svagare datakunskaper.

De företag som väljer att se GDPR som en möjlighet, snarare än ett påtvingat ont, kommer att bli morgondagens vinnare. Det är hög tid för svenska företag att se till att dataläskunnighet hamnar högst upp på agendan.

Dan Sommer, Senior Director of Global Market Intelligence, Qlik


whisky-1200x600.jpg

June 25, 2019

Whiskytillverkaren Mackmyra lanserar en webbshop för internationella kunder i främst Europa.

I webbshopen finns även nu möjligheten att förbeställa världens första whisky skapad av artificiell intelligens (AI).

AI whiskyn är skapad av Mackmyra tillsammans med det finska tech-bolaget Fourkind och Microsoft och första batchen levereras till hösten.

Mackmyra firar 20 år som whiskytillverkare och i samband med det lanserar de som första svenska sprittillverkare en webbshop där både företagets whisky, gin och personliga fat finns till försäljning. Världens första whisky skapad av AI kan nu även förbokas i shoppen.

– Vi har under flera år pratat om att sätta upp en webbshop där hela vårt sortiment kan finnas för försäljning till kunder främst i Europa. Nu när vi släpper världens första AI-whisky i en begränsad upplaga blev det perfekt timing att just börja för-sälja den i vår egen webbshop, säger Magnus Dandanell, VD och grundare Mackmyra.

Mackmyra har sedan fem år tillbaka ett helägt dotterbolag med inritning på försäljning i Tyskland och öppnade under hösten även upp i UK därifrån även webbshopen styrs.

Mackmyras webbshop finns på adressen mackmyra.co.uk, och leverans finns möjlig till ett 50 tal länder. På grund av svensk lagstiftning är det dock inte möjligt att beställa med leverans till Sverige. Svenska kunder som önskar köpa en flaska AI whisky rekommenderas istället att signa upp sig på ai-whisky.com där information om ett hemligt beställningsnummer på Systembolaget kommer att delas innan säljstart.


school1-1200x600.jpg

June 25, 2019

Psykisk ohälsa, hemmasittare, nyanlända, mobbing, funktionsnedsättning och skolfrånvaro.

Utmaningarna är många i dagens skola. I förra veckan samlades 250 forskare och praktiker på Högskolan Väst för att ta del av forskning, goda exempel från skolans värld och för att diskutera lösningar och framtiden tillsammans.

– Vi vill erbjuda en arena där forskare kan diskutera frågor tillsammans med yrkesverksamma och studenter, säger Martin Molin, biträdande verksamhetsledare, Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön på Högskolan Väst.

Syftet med konferensen Att möta svårigheter i skolan var att erbjuda ett forum där både forskning och olika verksamheter kan presenteras, samt skapa möjlighet till dialog mellan forskare och professionsgrupper. Det var en konferens med dagsfärsk forskning, såväl från Högskolan Väst som från en mängd andra högskolor och universitet i Sverige.

Närmare 250 personer – forskare och lärare – deltog men också en mängd olika professioner på fältet, kommunal och regional förvaltning, politiker samt frivilligorganisationer.

– Jag tycker framför allt det är roligt att följa med i den forskning och de studier som bedrivs. Och koppla det till inkludering och integrering, säger Marianne Hedberg, omsorgslärare, Vuxenutbildningen i Uddevalla.

Här kan du ta del av fler röster från dagen.


oldp-1200x600.jpg

June 25, 2019

I en klinisk studie av ett digitalt hjälpmedel som används för egenvård vid behandling av hjärtsvikt, minskade patienternas sjukhusvistelse med nästan 30 procent.

När patienter får möjlighet till digital egenvård i hemmet ökar livskvaliteten samtidigt som vården kan spara stora kostnader.

Studien visar att digitala hjälpmedel har potential att öka patientens livskvalitet och samtidigt spara stora vårdkostnader för vår vanligaste orsak till sjukhusvård – hjärtsvikt.

– En förbättrad egenvård leder till minskad sjuklighet och i den här studien såg vi att hjälpmedlet verkligen nådde ut till de deltagande patienterna. Totalt minskade patienternas sjukhusvistelse med nästan 30 procent, säger Hans Persson, överläkare på Danderyds sjukhus i Stockholm.

Utbildar och rådgör digitalt

Verktyget (Optilogg) består av en surfplatta med en särskilt framtagen programvara som används av patienten själv. En elektronisk våg är kopplad till programmet för registrering av patientens vikt. Programvaran innehåller en utbildningsmodul för hjärtsvikt anpassad för äldre patienter och som fokuserar på egenvårdsåtgärder. Anpassade medicineringsråd ges avseende vätskedrivande behandling.

Mer jämlik vård

Människor i tätort har generellt sett uppvisat bättre egenvårdsbeteende, det vill säga hur väl en patient själv utför hälso- och sjukvårdsåtgärder i hemmet, än människor i glesbygd. I denna studie jämnades dock dessa skillnader ut efter 6 månader. Verktyget förbättrade egenvårdsbeteendet både i tätort och i glesbygd.

– Vi har undersökt om resultaten som verktyget uppvisat i en tidigare studie gick att överföra till primärvården, säger Ann Hovland-Tånneryd, ansvarig läkare i Hemse på södra Gotland, och vi är väldigt nöjda med resultatet. Bland annat kunde vi tydligt se hur det bidrar till mer jämlik hjärtsviktsvård mellan tätort och glesbygd.

Digitalisering – en framgångsfaktor inom vården

Digitaliseringen av sjukvården har möjlighet att förbättra livet för kroniskt sjuka och frigöra vårdresurser. För att säkerställa att det finns en nytta behöver hjälpmedel testas i kontrollerade studier innan de tas i bruk. Ett problem är att många tester inte görs på en patientgrupp som är relevant för hjälpmedlet, eller på ett sätt som inte kan överföras till sjukhusens eller vårdcentralernas vardag. Det är detta som man har adresserat i den gemensamma studien om detta digitala hjälpmedel som nu publiceras i en av den ansedda British Medical Journals tidskrifter Open Heart.